Utdrag ur föreningens stadgar
som berör medlemskap
. . .

§1 Ideella Föreningen Tillfrisknande Vänner i Sverige har som syfte att ge hjälp till självhjälp till vuxna barn från alkoholisthem eller från andra dysfunktionella förhållanden genom att tillhandahålla litteratur. §2 a) Medlemskap är öppet för alla som är intresserade av att medverka till att föreningens syfte uppnås, såsom det formuleras i §1.
b) Medlem är den som erlägger avgift för innevarande år.

§3 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör samt en ordinarie ledamot. Föreningens konto tecknas av kassör och ordförande var för sig. Styrelsen utser övriga funktionärer som den finner erforderlig.
(20020324

Se föreningens alla stadgar som pdf-format!

 


Paragraf
e-post: info@tillfrisknandevanner.se